Рада ліцею

План роботи Ради

ліцею №2 м. Житомира

на 2022-2023 н.р.

Дата проведення Тема засідань Відповідальний
08.09.2022р. 1. Про роботу членів ради згідно положення про Раду ліцею.

2. Про затвердження плану роботи Ради ліцею на 2022-2023 н.р.

3. Ознайомлення зі складом Ради та розподіл обов’язків.

4. Про погодження робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. Узгодження навчальних та виховних занять у ліцеї, занять гуртків.

5. Затвердження режиму роботи ліцею у 2022-2023 н.р. Погодження правил внутрішкільного трудового розпорядку для працівників.

6. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку.

7. Організація гарячого харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

Члени Ради ліцею
12.12.2022р. 1. Виконання Статуту ліцею.

2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму ліцею.

3. Про стан відвідування учнями ліцею та робота по попередженню правопорушень. Безпека життєдіяльності учнів під час воєнного стану.

4. Про затвердження заходів щодо поліпшення комфортних умов у закладі.

5. Про стан навчально-виховної роботи в ліцеї.

6. Поповнення бібліотечного фонду ліцею та передплата періодичних видань.

Члени Ради ліцею
__.03.2023р. 1. Результативність діяльності гуртків та секцій ліцею та їх роль у навчально-виховній роботі. Гуртки на базі навчального закладу.

2. Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму та інших видів травматизму серед дітей. Охорона дитинства.

3. Про роботу класних батьківських комітетів.

4. Про хід атестації педагогічних працівників.

Члени Ради ліцею
__.05.2023р. 1. Про підсумки виконання Плану роботи та навчального плану закладу на 2022-2023 н.р.

2. Про погодження претендентів на нагородження Похвальними листами та грамотами.

3. Про літнє оздоровлення учнів ліцею.

4. Про проведення літніх ремонтних робіт та підготовку закладу до нового навчального року.

Члени Ради ліцею

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ради ліцею №2                                               Директор ліцею №2

_________ Тамара ЩЕРБАТЕНКО                          ______Валентина  ПОЛУЛЯХ

«08» вересня 2022 р.                                                    «08» вересня 2022р.

 

 

Склад Ради ліцею №2 м. Житомира

на 2022-2023 н.р.

 

 1. Тамара ЩЕРБАТЕНКО – голова Ради ліцею, мати учня 6-Б класу.
 2. Оксана МАРКІВСЬКА – заступник голови Ради, мати учня 11 класу.
 3. Валентина ПОЛУЛЯХ – директор ліцею.
 4. Юлія АГАРКОВА – заступник директора з ВР.
 5. Ірина СМЕТАНІНА – бібліотекар, голова профспілки ліцею.
 6. Марія МАКЕЄНКО – соціальний педагог, вчитель англійської мови.
 7. Світлана КОВАЛЬЧУК – вчитель початкових класів.
 8. Аліна ШКОЛЬНИК – член виконкому майбутнього, учениця 11 класу, президент учнівського самоврядування.
 9. Марія ЯНІШЕВСЬКА – заступник президента учнівського самоврядування, учениця 11 класу.

 

 

Положення про Раду

ліцею №2 м. Житомира

1.Загальні положення.

1.1.Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» у ліцеї №2 м. Житомира створюється Рада ліцею.

1.2.Рада ліцею – це постійнодіючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування. Це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.

1.3.У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

2.Мета, завдання і принципи діяльності Ради ліцею.

2.1. Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу(ліцею) та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

2.2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;
 • визначення пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • залучення позабюджетних, благодійних коштів для розвитку матеріальної бази ліцею;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та здорового способу життя;
 • ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • здійснювати демократичне управління ліцеєм на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, держаного і громадського управління;
 • вживати заходів для вдосконалення ліцею, залучати до нього громадськість;
 • брати участь у вирішенні оперативних оперативних питань роботи ліцеєм;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу, залучати до нього громадськість;
 • сприяти впровадженню наукового управління ліцеєм і наукової організації праці учасників внутрішкільного управління;
 • зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада ліцею діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

3.Структура Ради та напрямки її діяльності.

До Ради обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості. Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких

причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

1.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

1.2.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

1.3.Очолює Раду ліцею голова, який обирається із складу Ради. Не може бути головою Ради директор ліцею та його заступники.

1.4.Засідання ради може  скликатися з ініціативи її голови, директора ліцею, адміністрацією, а також членами Ради.

1.6. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності ліцею, організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

1.7.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів – вирішальним є голос голови Ради.

1.8.Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ліцею, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

1.9. У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням Ради, створюється    узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу ліцею.

 4.Організація діяльності Ради.

4.1. Обов’язки  Ради школи та її членів:

 • організовувати колектив на виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • підтримувати ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочувати творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • вивчати перспективи розвитку, брати участь у розробленні річного плану роботи ліцею;
 • розвивати демократичні засади в управлінні школою, навчально-виховним процесом;
 • разом із адміністрацією або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором ліцею створювати умови для педагогічної освіти батьків;
 • розглядати пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи і приймати відповідні рішення;
 • забезпечувати визначення сфер діяльності, прав, обов’язків, відповідальності кожного члена Ради;
 • інформувати колектив ліцею про свою роботу;
 • виступати з пропозиціями і побажаннями перед органами освіти, місцевими радами, громадськими організаціями з питань вдосконалення роботи ліцею;
 • своєчасно повідомляти колектив ліцею про час, місце, порядок денний засідання Ради та інформувати колектив про свою роботу;
 • постійно бути в курсі всіх справ життя ліцею, сприяти виявленню і поширенню кращого досвіду роботи, вносити пропозиції на розгляд Радою окремих питань, стимулювати творчі пошуки педагогів, учнів, батьків;
 • нести відповідальність за розв’язання конкретних проблем і реалізацію покладених функцій.

 

4.2. Рада ліцею та її члени мають право:

 • вносити пропозиції і рекомендації до місцевих органів з питань освіти щодо розвитку ліцею, зміцнення її матеріальної бази, кадрового і методичного забезпечення, типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;;
 • у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядати пропозиції педагогічної ради про виключення учня з навчально-виховного закладу, а за наявності підстав порушувати клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;
 • затверджувати кошторис витрат бюджету ліцею;
 • за попереднім погодженням відвідувати заходи, які відбуваються в ліцеї, навчальні заняття, засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, органів громадських організацій, батьківського комітету, виконкому місцевої ради народних депутатів при розгляді питань роботи ліцею;
 • приймати рішення про нагородження грамотами, цінними подарунками будь-кого з членів колективу ліцею і Ради за успіхи і творчі пошуки в роботі; клопотання перед органами освіти про присвоєння педагогам звань та відзначення їхньої праці державними нагородами;
 • висловлювати недовіру членам Ради, які недобросовісно виконують свої доручення, здійснюють аморальні вчинки, порушують дисципліну; ставити питання перед загальними зборами (конференцією) колективу про дострокове їхнє переобрання;
 • рекомендувати педагогічній раді й іншим органам вивчати окремі питання, які вимагають більшої уваги та компетенції для їх вирішення;
 • затверджувати режим роботи ліцею;
 • сприяти формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймати рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • заслуховувати звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступати ініціатором проведення добровільних акцій;
 • розподіляти та контролювати кошти батьківського фонду;
 • сприяти педагогічній освіті батьків;
 • організовувати громадській контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

       Статутом ліцею можуть визначатись й інші повноваження Ради ліцею, які не суперечать чинному законодавству.

       Рада ліцею та її члени відповідають перед загальними зборами колективу ліцею за дотримання демократичних засад у своїй роботі і функціонуванні ліцею загалом, покращення окремих сторін життєдіяльності ліцею й внутрішкільного управління, а також за якість і строки розв’язання поставлених проблем.