Батьківський комітет

Батьківське самоврядування

 ліцею № 2 м. Житомира

1-А кл. – Головнюк Олександр Романович

1-Б кл. – Нікітюк Наталія Сергіївна

2-А кл. – Боровик Тетяна Станіславівна

2-Б кл. – Гаєвська Леся Костянтинівна

3-А кл. – Король Оксана Петрівна

3-Б кл. – Плохотишина Катерина Геннадіївна

4-А кл. – Кочеровська Олена Михайлівна

4-Б кл. – Сокурець Лідія Сергіївна

4-В кл. –  Озінковська Олена Петрівна

5-А кл. – Боровик Тетяна Станіславівна

5-Б кл. – Давидовська Тетяна Володимирівна

6-А кл. – Кубрак Людмила Вікторівна

6-Б кл. – Плохотишина Катерина Геннадіївна

7-А кл. – Боровик Тетяна Станіславівна

7-Б кл. –  Соколовська Олена Валентинівна

8-А кл. – Крижевська Марина Вікторівна

8-Б кл. – Орликівська Уляна Валеріївна

8-В кл. – Ступак Людмила Сергіївна

9-А кл. –  Пазич Юлія Петрівна

9-Б кл. – Сокірко Світлана Сергіївна

10 кл. – Гула Оксана Леонідівна

11 кл. – Марківська Оксана Іванівна

Щербатенко Тамара Володимирівна

(голова батьківського самоврядування ліцею)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет

ліцею №2 м. Житомира

 Загальні положення

 • Положення про батьківський комітет ліцею №2 визначає функції у державно-громадській системі управління ліцеєм.
 • Положення про батьківський комітет ліцею №2 м. Житомира розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.
 • Батьківський комітет ліцею є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у ліцеї №2 м. Житомира.
 • Положення про батьківський комітет ліцею №2 м. Житомира оголошується та приймається на загальношкільній батьківській конференції, затверджується та вводиться в дію наказом по ліцею. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.
 • Рішення про заснування батьківського комітету ліцею приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або ліцею. Батьківський комітет ліцею та його президія обирається із представників батьківських комітетів класів. Загальношкільний батьківській комітет підкорюється й підзвітний загальношкільній батьківській конференції. Термін повноважень комітету – один рік (ротація складу комітету проводиться щорічно на одну третю). Припинення діяльності загальношкільного батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
 • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом ліцею, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
 • Загальношкільний батьківський комітет очолює голова, що обирається під час загальношкільної батьківської конференції.
 • Для координації роботи до складу загальношкільного батьківського комітету входить заступник директора, який керує напрямок з виховної роботи.
 • Рішення комітету є рекомендаційними. Обов’язковими є тільки ті
  рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по ліцею.
 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності
 • Метою діяльності загальношкільного батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.
 • Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:
 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;
 • становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно – ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
 • запобіганню бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • формування загальнолюдської культури і моралі;
 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей;
 • всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

 • законність,
 • гласність,
 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ліцею.
 1. Функції загальношкільного батьківського комітету
 • Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього
  процесу.
 • Координує діяльність класних батьківських комітетів.
 • Проводить роз’яснювальну й консультативну роботу серед батьків (або осіб, які їх замінюють) учнів про їхні права й обов’язки.
 • Сприяє у проведенні загальношкільних заходів.
 • Бере участь у підготовці ліцею до нового навчального року.
 • Разом із адміністрацією ліцею контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.
 • Надає допомогу адміністрації ліцею в організації та проведенні загальношкільної батьківської конференції.
 • Розглядає звертання на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням директора ліцею.
 • Обговорює локальні акти ліцею з питань, що входять у компетенцію комітету.
 • Бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.
 • Взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди
  шкільних традицій, укладу шкільного життя.
 • Взаємодіє з педагогічним колективом ліцею з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед учнів.
 • Взаємодіє з іншими органами самоврядування ліцею з питань проведення загальношкільних заходів.
 1. Організація діяльності батьківського комітету
 • Батьківський комітет ліцею формується з батьків або осіб, які їх замінюють. Батьківський комітет, голова та заступник голови обираються на  зборах батьків на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються батьківськими зборами.
 • Батьківські збори проводяться за рішенням комітету ліцею з урахуванням плану роботи ліцею на поточний рік, але  не рідше двох разів на рік.
 • Загальношкільний батьківський комітет формується з голів усіх класних батьківських комітетів та з інших батьків за рекомендацією загальношкільної батьківської конференції.
 • Кількісний та якісний склад загальношкільного батьківського комітету, термін його повноважень визначаються загальношкільною батьківською конференцією.
 • Загальношкільний батьківський комітет у разі необхідності може скликати загальношкільну батьківську конференцію. Правомочний склад конференції  становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у ліцеї. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
 • У разі неможливості проведення загальношкільної батьківської конференції, питання, що потребують розгляду загальношкільної батьківської конференції, можуть виноситись на обговорення класних батьківських зборів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань класних батьківських комітетів.
 • Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, адміністрації ліцею, а, за необхідності, управління освіти Житомирської міської ради у 10-денний термін.
 • Батьківський комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається комітетом та затверджується головою.
 • Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед ліцеєм, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором ліцею.
 • Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.
 • Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференцію) батьків не рідше 2 разів на рік.
 • Кількість делегатів на конференцію від кожного класу встановлюється батьківським комітетом.
 • У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
 • Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи ліцею, рішень зборів батьків, рекомендацій адміністрації, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
 • Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.
 • При не досягненні згоди між директором і більшістю членів загальношкільного батьківського комітету питання вирішуються управлінням освіти Житомирської міської ради або радою ліцею; між вчителями і класним батьківським комітетом  – адміністрацією  або радою ліцею.
 • Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітету. За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.
 • Комітет веде протоколи своїх засідань, що зберігаються у голови комітету і   передаються   за   актом   новому   складу   відповідного комітету.
 • Адміністрація ліцею не несе відповідальності за стан оформлення протоколів.
 1. Права та обов’язки батьківського комітету

5.1. Комітет має право:

 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ліцею, захисту здоров’я і життя учнів, харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ліцеї;
 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;
 • вносити на розгляд адміністрації ліцею (педагогічної ради, ради ліцею) пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом ліцею в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора, педагогів, педагогічної або ради ліцею щодо роз’яснення стану і перспектив роботи ліцею та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань;
 • брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;
 • сприяти покращенню харчування учнів ліцею;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ліцею;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ліцею.
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з організацією життєдіяльності дітей.

 5.2. Комітет зобов’язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських конференцій та зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про діяльність комітету за проханням директора ліцею або відповідального органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі, з метою збереження життя і здоров’я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

5.3. Голова батьківського комітету ліцею є членом ради закладу.

5.4. Голова комітету ліцею має право ознайомитися з організацією, проведенням і           результатами державної підсумкової атестації.